MENIU
Apie Termoizoliaciją
A++ namų reikšmė

Pastatų apibrėžimai:

  • A++ reikšmėsDirektyva 2010/31/EU: beveik nulinės energijos pastatas – pastatas, kurio energinis naudingumas labai aukštas. Reikalingos energijos, kuri beveik lygi nuliui arba kurios suvartojama labai mažai, didžiąją dalį turėtų sudaryti atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją.
  • STR 2.01.09:2012: mažai energijos naudojantys pastatai (jų dalys) – pastatai (jų dalys), atitinkantys šio Reglamento reikalavimus B, A, A+ klasės pastatams;
  •  STR 2.01.09:2012: energijos beveik nevartojantys pastatai – pastatai, atitinkantys šio Reglamento reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams, t.y. labai aukšto energinio naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai mažas; didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Dėl Pastatų Energinio Naudingumo (Directive 2010/31/EU) nuostatos:

  •  iki 2020 m. 20% sumažinti energijos sunaudojimą;
  •  iki 2020 m. 20% energijos gamybos turi sudaryti atsinaujinantys energijos šaltiniai;
  •  iki 2020 m. 20% sumažinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją (palyginus su 1990 m. lygiu) ir 30%, jei būtų sudarytas tarptautinis susitarimas;
  • kiekvienoje šalyje atsižvelgiant į vietos klimato sąlygas turi būti nustatyti ekonomiškai pagrįsti reikalavimai energijos taupymui;
  •  nuo 2018 m. visuomeniniai pastatai, o nuo 2020 m. visi nauji pastatai turi būti beveik nulinės energijos pastatai.

Reikalavimai A++ klasės pastatų atitvaroms

Įvairios paskirties pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U(A++) (W/(m2⋅K)) vertės A++ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimams

A++ atitvaru normines silumos perdavimo koeficientai

Reikalavimai gyvenamųjų pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientams – U, W/(m2∙∙K) (varžoms – R, m2∙∙K/W)

Normines_silumines_varzos_reiksmes

Reikalavimai_pastatu_atitvaroms_kitimas

 

Direktyvos įgyvendinimo dėl beveik nulinių pastatų planas

Lietuvoje yra nustatyti pereinami reikalavimai naujai statomiems
pastatams 2014, 2016, 2018, 2021 metais pagal pastatų energinio
naudingumo klases (STR 2.01.09:2012).

Nauji pastatai ar jų dalys turi atitikti reikalavimus:

•iki 2014 m. sausio 1 d.C klasės pastatams;

•nuo 2014 m. sausio 1 d.B klasės pastatams;

•nuo 2016 m. sausio 1 d.A klasės pastatams;

•nuo 2018 m. sausio 1 d.A+ klasės pastatams;

•nuo 2021 m. sausio 1 d.A++ klasės pastatams.

____________________________________________________________________________________________________

Reikalavimai A++ klasės pastatams

Pagal nustatomus rodiklius, A++ klasės pastatas turi tenkinti atitinkamus parametrus:

1. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi tenkinti Reglamento nustatytus reikalavimus t. y. C1 < 0,25 ir C2 ≤ 0,70;

2. Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai, turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius.

3. Pastato sandarumas turi atitikti Reglamento reikalavimus, t. y., esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro apykaita turi neviršyti 0,6 karto per valandą.

4. Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,90, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis turi būti ne didesnis už 0,45 Wh/m³

5. Pastate sunaudota energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių turi tenkinti Reglamento reikalavimus, t. y., A++ klasės pastatuose didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti energija iš atsinaujinančių išteklių.